RegulaminRegulamin sklepu internetowego
PETFOODOSTROWSCY.PL

Postanowienia ogólne
§ 1

Właścicielem sklepu internetowego ( zwanego dalej Sklepem ) działającego pod adresem www.petfoodostrowscy.pl jest PFO PetFoodOstrowscy Ewa Ostrowska ul. Łasińska 5B, 14-220 Kisielice, NIP nr 7441746985 Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną bądź jednostkę posiadającą zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z usług Sklepu.
§ 2
Sklep prowadzi sprzedaż towarów w postaci karmy dla zwierząt, za pośrednictwem internetu.
§ 3
Informacje na temat poszczególnych towarów obecnych w ofercie Sklepu, w tym warunków ich przechowywania, zamieszczone są na stronie internetowej www.petfoodostrowscy.pl Zaleca się Klientom dokładne zapoznanie się ze specyfiką poszczególnych produktów. Niewłaściwe przeznaczenie nabytego towaru może grozić zatruciem zwierzęcia ( np. spożycie karmy przeznaczonej dla psa przez kota ) lub nie w pełni prawidłowym rozwojem zdrowotnym zwierzęcia ( poszczególne rodzaje karm mogą być powiązane z wiekiem, wagą zwierzęcia ). Niewłaściwe przechowywanie towaru może grozić utratą przez towar jego walorów lub zepsuciem produktu.

Zasady składania i realizacji zamówień

§ 4
Zamówienia na towary oferowane w sklepie są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu o adresie www.petfoodostrowscy.pl, zamówienia są realizowane wyłącznie na obszarze Polski.
§ 5
Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, z tym że zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, niedziele lub święta będą rozpatrywane w ciągu najbliższego, następnego dnia roboczego. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie sklepu internetowego PETFOODOSTROWSCY.PL. Podanie numeru telefonu oraz adresu e – mail Klienta jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie dokonane drogą elektroniczną lub telefoniczną. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w sytuacji wątpliwości co do autentyczności zamówienia lub w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru.
§ 6
Realizacja zamówień następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie bankowym Sklepu,
b) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Płatność przelewem powinna następować na konto bankowe Sklepu nr 791020 3583 0000 3602 0139 1507
§ 7
W przypadku nieobecności towaru w magazynie Sklepu, Klient jest informowany o tym fakcie, a Sklep może w tej sytuacji albo wydłużyć termin realizacji zamówienia, nie więcej jednak niż o 14 dni albo oświadczyć Klientowi, że odmawia realizacji zamówienia. Jeżeli Klient dokonał już zapłaty, przy odmowie realizacji zamówienia przez Sklep, należność powinna być zwrócona Klientowi w terminie 14 dni.

Ceny towarów

§ 8
Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu przy poszczególnych, oferowanych produktach, są cenami brutto obejmującymi podatek VAT i są wyrażone w walucie polskiej ( PLN ). Dla danej transakcji sprzedaży wiążąca jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy danym towarze w chwili składania zamówienia przez Klienta. Określone wyżej ceny nie obejmują kosztów przesyłki towarów.

Dostawa towarów

§ 9
Towar zamówiony w Sklepie jest dostarczany:
a) za pośrednictwem firm kurierskich,
b) w drodze odbioru osobistego przez Klienta.
§ 10
Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy starannie sprawdzić, czy opakowanie towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a w przypadku uszkodzenia Klient nie powinien przyjmować przesyłki, lecz natychmiast skontaktować się telefonicznie z przedstawicielem Sklepu ( nr kontaktowy telefonu +55 275 61 04 ) celem wyjaśnienia sprawy.
§ 11
W przypadku obecności towaru w magazynie Sklepu dostawa następuje co do zasady w terminie 2 dni roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i w godzinach od 7.00 do 17.00. W przypadku płatności przelewem czas ten ulega wydłużenia o okres realizacji przelewu. Przy dostawie towaru Klient otrzymuje dowód zakupu towaru ( faktura lub paragon).

Prawa konsumenta

§ 12
Konsumentem jest Klient Sklepu zawierający ze Sklepem umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
§ 13
Konsument – Klient, który zawarł umowę ze Sklepem na odległość ( za pośrednictwem internetu ) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poza kosztami zwrotu towaru do Sklepu ( w tym koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania towaru ). Oświadczenie Konsumenta – Klienta o odstąpieniu od umowy powinno być nadane listem poleconym na adres Sklepu: PFO PetFoodOstrowscy Ewa Ostrowska ul. Łasińska 5B, 14-220 Kisielice NIP 7441746985. Na analogiczny adres powinien być również nadany zwracany towar. Odesłania towaru należy dokonać nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystosowania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Postępowanie reklamacyjne

§ 14
Reklamacje towaru powinny być składane pisemnie wraz z przedstawieniem w Sklepie odesłanego, reklamowanego towaru, opisem niezgodności towaru z umową oraz wraz z przedstawieniem dowodu zakupu towaru ( faktura lub paragon ). Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu: PFO PetFoodOstrowscy Ewa Ostrowska ul. Łasińska 5B, 14-220 Kisielice NIP 7441746985. Klientowi przysługują roszczenia jak określone w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli wada jest nieistotna Klient nie może odstąpić od umowy, a jego roszczenia ograniczają się do żądania stosownego obniżenia ceny, chyba że Sklep wadę bezzwłocznie usunie lub zastąpi reklamowany towar produktem niewadliwym.
§ 15
Wyłączone z postępowania reklamacyjnego są ujemne skutki zastosowania towaru wywołane nieprawidłowym użyciem towaru lub uszkodzenia/zniszczenia bądź zmniejszenie walorów produktu wywołane niewłaściwym przechowywaniem ( odesłanie do § 2 niniejszego regulaminu ).

Dane osobowe

§ 16
Składając zamówienie w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Powierzone przez Klienta dane będą przetwarzane dla celów założenia i prowadzenia konta Klienta w Sklepie, realizacji umowy, kontaktowania się z Klientem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Klienta zgody na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w Sklepie jest www.webd.pl Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przenoszenia danych, skargi do organu nadzorczego. W tych kwestiach Klient może kontaktować się ze Sklepem na adres poczty elektronicznej Sklepu e – mail: biuro@petfoodostrowscy.pl

Postanowienia końcowe

§ 17
Klient składając zamówienie w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
§ 18
Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając za pośrednictwem internetu zamówienie w Sklepie, składa zarazem ofertę kupna danego towaru na warunkach określonych brzmieniem niniejszego Regulaminu.
§ 19
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 maja 2019 r i jego postanowienia odnoszą się do zamówień złożonych przez Klientów w Sklepie począwszy od tego dnia.